Algemene voorwaarden

 

 1. Definities

  1. In deze algemene verhuurvoorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

   1. Drostbooth: de gebruiker van deze algemene verhuurvoorwaarden: Drostbooth gevestigd aan de Joke Smithoeve 32 te Waddinxveen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 52752879;

   2. huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Drostbooth een overeenkomst aangaat, dan wel die een reserveringsaanvraag bij Drostbooth heeft ingediend;

   3. bedrijf: de huurder zijnde een rechtspersoon of een natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;

   4. particulier: de huurder zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;

   5. overeenkomst: de huurovereenkomst tussen Drostbooth en de huurder;

   6. gehuurde: de photobooth inclusief alle bijbehorende accessoires die door de huurder van Drostbooth gehuurd wordt;

   7. locatie: de locatie waar de photobooth door Drostbooth geplaatst dient te worden of geplaatst is;

   8. huurdatum: de datum waarop de photobooth door Drostbooth aan de huurder ter beschikking wordt gesteld.

 

 1. Algemeen

  1. Deze algemene verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Drostbooth en op overeenkomsten tussen Drostbooth en de huurder.

  2. Eventuele afwijkingen op deze algemene verhuurvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen. 

  3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van het bedrijf wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

  4. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene verhuurvoorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene verhuurvoorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Drostbooth vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

  5. Drostbooth heeft het recht deze algemene verhuurvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene verhuurvoorwaarden zoals die gold op het moment van het sturen van de offerte.

  6. Indien Drostbooth niet steeds strikte naleving van deze algemene verhuurvoorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Drostbooth in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene verhuurvoorwaarden te verlangen.

 

 1. Aanbod en prijzen

  1. Het aanbod van Drostbooth is vrijblijvend.

  2. Kennelijke fouten of vergissingen in e-mailberichten, offertes of overige publicaties binden Drostbooth niet.

  3. Voor het bedrijf zijn vermelde prijzen exclusief btw.

  4. Voor de particulier zijn vermelde prijzen inclusief btw.

 

 1. Totstandkoming van de overeenkomst

  1. Nadat de huurder een reserveringsaanvraag heeft ingediend, stuurt Drostbooth de huurder een offerte. Drostbooth kan een aanvraag van de huurder weigeren. De huurder wordt daarvan in kennis gesteld.

  2. De overeenkomst komt tot stand nadat de huurder akkoord is gegaan met de offerte en Drostbooth de huurder een bevestiging heeft gestuurd. Het is mogelijk dat op het moment dat de huurder de offerte aanvaardt de gewenste photobooth niet meer beschikbaar is. In een dergelijk geval wordt de huurder daarvan in kennis gesteld en indien beschikbaar ontvangt de huurder een alternatief aanbod.

 

 1. Annulering

  1. Indien de huurder de overeenkomst annuleert 2 maanden of korter voor de huurdatum, dan worden annuleringskosten aan de huurder in rekening gebracht. De annuleringskosten bedragen:

   1. bij annulering 2 maanden of korter en langer dan 1 maand voor de huurdatum: 25% van de overeengekomen prijs;

   2. bij annulering 1 maand of korter en langer dan 1 week voor de huurdatum: 50% van de overeengekomen prijs;

   3. bij annulering 1 week of korter voor de huurdatum: 100% van de overeengekomen prijs.

  2. Annulering dient via de e-mail te geschieden.

 

 1. Lever- en ophaalmoment

  1. De huurder dient tijdig doch uiterlijk 14 dagen voor de huurdatum de gewenste tijdvakken omtrent levering en ophalen door te geven. Indien deze informatie niet tijdig wordt verstrekt, dan heeft Drostbooth het recht zelf een lever- en/of ophaalmoment vast te stellen. Hierbij wordt, voor zover mogelijk binnen de bestaande planning, rekening gehouden met de opgegeven huurperiode.

  2. Het leveren en ophalen van de photobooth geschiedt overeenkomstig artikel 9.

 

 1. Ontwerp gepersonaliseerde afdruk

  1. Indien de huurder heeft gekozen voor een gepersonaliseerde afdruk moeten de gegevens uiterlijk 14 dagen voor aanvang aangeleverd zijn.

  2. Indien de huurder in het kader van de overeenkomst bestanden aan Drostbooth dient te verstrekken, dan moeten de bestanden voldoen aan de door Drostbooth opgegeven specificaties.

  3. De huurder is zelf verantwoordelijk voor het weergeven van afbeeldingen of tekst waarvan de rechten bij derden liggen.

  4. Drostbooth is niet verantwoordelijk voor het door de huurder verkeerd opgeven van teksten, logo’s, afbeeldingen, e.d.

  5. Met het aanleveren van bestanden verklaart de huurder zorg te hebben gedragen voor toestemming van de rechthebbende(n) voor het gebruik van de beschikbaar gestelde werken in de zin van de Auteurswet, zoals afbeeldingen en teksten.

  6. Het is de huurder niet toegestaan Drostbooth een opdracht te geven die inbreuk maakt op rechten van derden, zoals, maar zeker niet beperkt tot, de merkrechten, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Indien Drostbooth constateert of een vermoeden heeft dat de door de huurder gewenste afdruk in strijd is met deze rechten van derden, dan heeft Drostbooth het recht de overeenkomst te annuleren. Alle kosten die Drostbooth heeft moeten maken en alle schade die hij heeft geleden doordat de gepersonaliseerde afdruk de rechten van een derde schendt of in strijd met de wet is, worden aan de huurder in rekening gebracht. De huurder vrijwaart Drostbooth voor de aanspraken van derden dan wel voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, die voortvloeien uit de verveelvoudiging van de gepersonaliseerde afdruk.

  7. Bij de vervaardiging van een gepersonaliseerde afdruk zijn maximaal 2 correctierondes inbegrepen. Indien de huurder extra aanpassingen wenst, dan heeft Drostbooth het recht daarvoor kosten aan de huurder in rekening te brengen.

 

 1. Uitvoering van de overeenkomst

  1. Drostbooth zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

  2. Drostbooth heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de huurder, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten. 

 

 1. Bezorging, ophalen, installatie en afbouw

  1. Standaard bezorging: De photobooth wordt op de huurdatum geleverd binnen een door de huurder op te geven tijdvak van minimaal 4 uur tussen 08:00 - 18:00 uur.

  2. Standaard ophalen: De photobooth wordt opgehaald 1 dag na de huurperiode, met uitzondering van officieel erkende feestdagen, binnen een door de huurder op te geven tijdvak van minimaal 4 uur tussen 08:00 - 18:00 uur.

  3. Premium bezorgen en ophalen: Tegen een meerprijs is het mogelijk om de photobooth 24/7 op ieder gewenst moment te laten bezorgen en ophalen.

  4. Indien op het moment van bezorging niemand aanwezig is op de locatie, dan zal Drostbooth de photobooth nogmaals bezorgen en worden per extra bezorging bezorgkosten aan de huurder in rekening gebracht van € 75,- incl. btw.

  5. Indien op het moment van ophalen niemand aanwezig is op de locatie, dan wordt de photobooth de volgende dag opgehaald en wordt een extra huurdag aan de huurder in rekening gebracht.

  6. Tijdens de installatie van de photobooth dient er iemand aanwezig te zijn om Drostbooth de juiste locatie voor de photobooth te wijzen. 

  7. Afhankelijk van de meegebrachte photobooth, heeft Drostbooth tijdens het opbouwen en afbreken ongeveer 5 minuten hulp nodig van een sterke man om de photobooth rechtop te zetten en weer af te breken. Indien de huurder niet de medewerking verleent zoals omschreven in dit artikel en dit tot oponthoud leidt, dan heeft Drostbooth het recht op basis van nacalculatie extra kosten aan de huurder in rekening te brengen.

  8. De MiniBooth kan op vrijwel iedere locatie worden opgebouwd.

  9. De Arrenslee is ca 1,10 meter breed en 2,20 meter lang. De toegangsdeur dient minimaal 1,15 meter breed te zijn (dubbele deur). Vanwege de omvang en gewicht kan de Arrenslee niet getild worden.

  10. De photobooth dient altijd binnen geplaatst te worden op een vlakke, stabiele en droge ondergrond. Let op: De photobooth wordt niet in of onder een (party)tent geplaatst, dit wordt beschouwd als buitenplaatsing. Let op: Indien bij aankomst op de locatie blijkt dat binnenplaatsing niet mogelijk is, dan wordt de photobooth niet geplaatst en blijven de overeengekomen kosten verschuldigd. Een uitzondering hierop is de Photobooth Deluxe Heavy Duty. Deze kan uitsluitend na voorafgaand overleg buiten geplaatst worden.

  11. De huurder dient ervoor zorg te dragen dat de locatie goed bereikbaar is voor de transportmiddelen van Drostbooth. Laden en lossen van de photobooth dient altijd voor de deur mogelijk te zijn, indien dit niet mogelijk is, dan dient de huurder dat vooraf aan Drostbooth kenbaar te maken. 

  12. Drostbooth gaat ervan uit dat er kosteloos een parkeerplaats voor zijn auto met aanhanger beschikbaar is. Eventuele parkeerkosten worden op basis van nacalculatie doorberekend aan de huurder.

 

 1. Verplichtingen van de huurder

  1. De huurder is gehouden Drostbooth onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

  2. De huurder vrijwaart Drostbooth voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de huurder toerekenbaar is.

  3. De huurder is verplicht al het nodige te doen om de photobooth in stand te houden, respectievelijk beschadigingen, verdwijning, vernieling, diefstal, etc. te voorkomen.

  4. De huurder mag de photobooth uitsluitend gebruiken voor het normale daartoe beoogde doel, elk ander gebruik is niet toegestaan.

  5. De huurder dient alle bij de photobooth medegedeelde instructies te begrijpen en nauwgezet na te leven.

  6. Het is de huurder niet toegestaan de photobooth te verplaatsen.

  7. Indien de huurder zijn verplichtingen jegens Drostbooth die volgen uit de overeenkomst, deze algemene verhuurvoorwaarden of de wet niet, niet tijdig of niet volledig nakomt of indien de huurder onrechtmatig jegens Drostbooth handelt, dan is de huurder aansprakelijk voor alle schade die Drostbooth daardoor lijdt.

 

 1. Fair use

  1. Voor een huurdag geldt een fair use van 8 uur intensief gebruik. Indien blijkt dat tijdens een huurdag de photobooth meer dan 8 uur intensief gebruikt is, dan heeft Drostbooth het recht extra kosten aan de huurder in rekening te brengen.

 

 1. Storing en compensatie

  1. Indien de photobooth tijdens de huurperiode een gebrek of storing vertoont, dan dient de huurder Drostbooth daarvan onverwijld in kennis te stellen.

  2. Indien de storing niet binnen een redelijke tijd (30 – 60 minuten) verholpen kan worden, dan kan de huurder aanspraak maken op terugbetaling van een deel van de overeengekomen vergoeding indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

   1. Het gebrek en/of de storing is niet te wijten aan een handelen en/of nalaten van de huurder of van een derde;

   2. De storing en/of het gebrek meteen is gemeld;

   3. De huurder Drostbooth in de gelegenheid heeft gesteld (door middel van telefonische ondersteuning) de storing te verhelpen;

   4. De huurder een geboden oplossing afwijst (vervangende photobooth, ondersteuning ter plaatse, etc.);

   5. De photobooth na overleg met Drostbooth wordt uitgeschakeld.

  3. Het terug te betalen bedrag wordt naar verhouding berekend op basis van het aantal uren dat de huurder gebruik heeft kunnen maken van de photobooth waarbij wordt uitgegaan van een gebruik van 8 uur per huurdag.

 

 1. Schade en diefstal

  1. De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan de photobooth die is ontstaan tijdens de periode dat de photobooth zich bevindt op de locatie. Onder schade dient te worden verstaan alle kosten die Drostbooth moet maken om de schade te herstellen. Indien herstel van de schade, gezien de ernst van de schade, niet mogelijk of wenselijk is, dit ter beoordeling van Drostbooth, dan is de huurder aansprakelijk voor de vervangingswaarde van de photobooth (nieuwprijs gelijksoortige photobooth), ongeacht de schade die de verzekeraar van de huurder uitkeert.

  2. De huurder is aansprakelijk voor diefstal van de photobooth, tenzij de verzekeraar van Drostbooth de schade dekt bij diefstal. De verzekeraar van Drostbooth dekt deze schade indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

   1. De photobooth opgeslagen is in een deugdelijk afgesloten ruimte;

   2. De huurder een politieaangifte kan overleggen;

   3. Er sporen van braak aanwezig zijn.

 

 1. Facturatie en betaling

  1. Facturatie geschiedt onverwijld na de totstandkoming van de overeenkomst.

  2. De huurder dient de van Drostbooth ontvangen facturen te betalen binnen 30 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst.

  3. Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden.

  4. Indien de huurder niet tijdig betaalt, dan is de huurder in verzuim en is het bedrijf vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente verschuldigd en is de particulier vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de huurder in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de huurder. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten.

  5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de huurder zijn de vorderingen van Drostbooth op de huurder onmiddellijk opeisbaar.

  6. Iedere betaling door de huurder strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de huurder tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

 

 1. Opschorting en ontbinding 

  1. Drostbooth is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien na het sluiten van de overeenkomst Drostbooth ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de huurder de verplichtingen niet zal nakomen. 

  2. Drostbooth is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de huurder de (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst of die voortvloeien uit deze algemene verhuurvoorwaarden niet of niet volledig nakomt.

  3. Drostbooth is gerechtigd de overeenkomst met het bedrijf zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien het bedrijf: 

   1. surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend; 

   2. in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag heeft ingediend of in liquidatie treedt.

  4. Voorts is Drostbooth bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

  5. Indien Drostbooth tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

  6. Drostbooth behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen indien de overeenkomst is ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de huurder. 

 

 1. Aansprakelijkheid en verjaring

  1. Drostbooth kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:

   1. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 17 van deze algemene verhuurvoorwaarden;

   2. enige daad of nalatigheid van de huurder, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de huurder te werk zijn gesteld.

  2. De huurder is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens. Drostbooth is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de huurder aangeleverde gegevens onjuist en/of niet volledig zijn. De huurder vrijwaart Drostbooth tegen alle aanspraken ter zake.

  3. Drostbooth is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

  4. Drostbooth is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksinstructies van de photobooth of door gebruik daarvan voor een ander doel dan daarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.

  5. Indien de locatie niet over de eigenschappen beschikt die de huurder aan Drostbooth kenbaar heeft gemaakt, dan is de huurder aansprakelijk voor alle schade die Drostbooth daardoor lijdt.

  6. Het gebruik van de photobooth is geheel voor eigen risico. Drostbooth kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige (reputatie)schade die wordt geleden door het gebruik van en/of het poseren voor de photobooth.

  7. Drostbooth is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, stagnatieschade, vertragingsschade, milieuschade, opgelegde boetes en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.

  8. Indien Drostbooth aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Drostbooth beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Drostbooth gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Drostbooth beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

  9. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de huurder uit welken hoofde ook jegens Drostbooth vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de huurder deze rechten en/of bevoegdheden jegens Drostbooth kan aanwenden.

 

 1. Overmacht

  1. Drostbooth is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: weersinvloeden; overstromingen; aardverschuivingen; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; diefstal; brand; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; storing in de stroomvoorziening; internetstoring; verkeersstoringen; overheidsmaatregelen.

  2. Indien er sprake is van overmacht, dan zal Drostbooth niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan en zal hij tevens vooralsnog ontheven zijn van zijn verplichting tot uitvoering van de overeenkomst. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van uitvoering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog en/of gewijzigd uit te voeren, zullen zowel Drostbooth als de huurder gehouden zijn om die te benutten.

 

 1. Geheimhouding 

  1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is. 

  2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak Drostbooth gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Drostbooth zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Drostbooth niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

 

 1. Verwerking van persoonsgegevens

  1. Drostbooth verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Drostbooth kan de huurder het privacy beleid van Drostbooth raadplegen, zie [link naar privacy beleid]. 

 

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  1. Op elke overeenkomst tussen Drostbooth en de huurder is Nederlands recht van toepassing.

  2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de huurder en Drostbooth worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Drostbooth gevestigd is. De particulier heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat Drostbooth schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.